Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT THCS Châu Lộc

nan-quyhop-phothongdtbtthcschauloc@edu.viettel.vn